Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spguzew.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.01.08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie):
  • odstępy w tekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez P.W. PROJEKT Wojciech Łoś.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane  kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dorota Kwaśniewska, adres e-mail: sekretariat@spguzew.rzgow.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 10 86 , + 48 513 714 154.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynku trzykondygnacyjnym, przy czym ostatnia kondygnacja to poddasze użytkowe.

Wstęp na teren szkoły możliwy jest od ulicy Edukacyjnej przez bramę i furtkę. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do głównego wejścia prowadzą schody. Nie ma przy nim podjazdu dla wózków. Drugie (boczne) wejście prowadzi do korytarza przy sali gimnastycznej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toaleta, sekretariat, gabinet dyrektora) na parterze.

Na parterze, z obu stron korytarza znajdują się schody prowadzące na I piętro. Z pierwszego piętra na poddasze użytkowe można wejść tylko schodami znajdującymi się z lewej strony korytarza.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z uwagi na warunki techniczne budynek nie posiada windy ani toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem szkoły znajdują się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (P-20).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wejść może po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport z audytu dostępności: SP_Guzew_Dostepnosc_audyt.pdf

Skip to content