Przejdź do treści

Rozmieszczenie kamer monitoringu zewnętrznego na budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

 1. Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie prowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. Administratorem danych osobowych objętych monitoringiem jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@spguzew.rzgow.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie szkoły, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 108a ust. 1 Prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu rejestracji, a po upływie tego okresu – wyłącznie gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
Skip to content