Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu

Korel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca Twoich danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy:

 1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.
 2. Do załatwienia Twojej sprawy najczęściej konieczne są dane osobowe. Podajesz je dobrowolnie, ale bez nich nie rozpoczniemy postępowania.
 3. O Twoje dane, które podasz, dba Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego   w Guzewie (Administrator Danych Osobowych). Danych potrzebujemy do przekazania sprawy konkretnemu pracownikowi szkoły, załatwienia sprawy, do udokumentowania jej zgodnie z przepisami prawa, do skontaktowania się z Tobą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa a celem realizacja zadań szkoły.
 5. Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez kontroli człowieka.
 6. Twoje dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami. Dane będą też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam w szczególności usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 7. Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami. Ustalamy ten czas wg jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w szkole.
 8. Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą, z tym że zasady dostępu do akt sprawy regulują przepisy szczególne. O szczegóły możesz zapytać w sekretariacie.
 9. Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.
 10. Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego. Będą to bardzo rzadkie przypadki. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko wtedy jeżeli przepisy prawa tak stanowią.
 11. Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@spguzew.rzgow.pl. Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata.
Skip to content