Przejdź do treści

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Kornel Makuszyński, Panna z mokrą głową

Koronawirus - informacje

Zarządzenia Dyrektora szkoły dostępne poprzez BIP:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.):

Zdalne nauczanie

Szczegółowe zasady obowiązujące podczas lekcji online:

  1. Tak jak było do tej pory zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem klas;
  2. Zajęcia odbywają się poprzez platformę Cisco Webex Meeting;
  3. Zajęcia trwają 45 min. Nie zostają skrócone, ponieważ z powodu min. kłopotów z Internetem („wyrzucanie ucznia z lekcji i ponownym jego dołączaniem do spotkania) średnio efektywny czas trwania zajęć to 30 min;
  4. Aby nie tracić czasu lekcji uczeń ma obowiązek zalogować się w ciągu pierwszych 5 minut do rozpoczętego spotkania. Logowanie w ciągu następnych 5 minut uznane będzie za spóźnienie na lekcję;
  5. Po 10 minutach spotkanie będzie blokowane i nie będzie można do niego dołączyć. Dołączani będą tylko ci uczniowie, którzy zalogowali się w ciągu pierwszych 10 minut, a których wyrzuciło ze spotkania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jeśli pozwolimy uczniom logować się o dowolnej porze do spotkania to czas tracony na ich dołączanie do lekcji powoduje znaczące skrócenie czasu zajęć oraz rozproszenie uwagi uczniów już będących na danej lekcji.
  6. Obecność na zajęciach będzie zaliczana tylko tym uczniom, którzy się zalogowali w ciągu pierwszych 10 minut i byli na nich dostępni dla nauczyciela;
  7. Uczeń na lekcji musi być obecny co oznacza, że ma sprawną kamerę i głośniki. W przypadku braku kamery lub jej zepsuciu (należy jak najszybciej to naprawić) musi być dostępny poprzez mikrofon (można do komputera podpiąć słuchawki od telefonu). W drugą stronę, przy braku mikrofonu musi na żądanie nauczyciela włączyć kamerę.        Nauczyciel w trakcie zajęć musi mieć możliwość kontaktu z uczniem, czyli np. prosić o odpowiedź na zadane pytanie i zarazem sprawdzenie czy jest on    rzeczywiście obecny na zajęciach czy też tylko się zalogował i np. poszedł dalej spać. Uczniowie wiedzą, że w przypadku jakichś kłopotów mogą poinformować o nich nauczyciela poprzez wiadomości na Czacie.Dwukrotne nieodezwanie się ucznia lub niepokazanie na spotkaniu będzie oznaczało, że uczeń jest na zajęciach nieobecny. Chcemy w ten sposób uniknąć sytuacji, gdy uczniowie nie odpowiadają nauczycielowi i nie włączają kamery a tym samym nauczyciel nie wie czy w ogóle ktoś go słucha czy też „mówi do ściany”. Takie sytuacje już niestety miały miejsce;
  8. Do zaplanowanych zajęć uczeń musi być przygotowany, czyli ma „pod ręką” zeszyt, podręcznik, ćwiczenia itd.;
  9. Uczniowie zawsze logują się swoim imieniem i nazwiskiem (nie stosujemy nicków). Nie wolno podszywać się pod inne osoby. Uczeń nie rozpoznany przez nauczyciela będzie ze spotkania wykluczany;
  10. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie wolno podawać nikomu spoza klasy linku czy hasła dostępu do zajęć;
  11. W momencie logowania do spotkania uczeń powinien mieć wyłączony obraz z kamery i mikrofon. Robi to dopiero po zalogowaniu na żądanie nauczyciela. W trakcie samych zajęć nie powinien mieć uruchomionych żadnych innych programów poza Cisco Webex Meeting. Działania te mają służyć ograniczeniu możliwości zrywania połączeń z nauczycielem („wyrzucania” ze spotkania). To, co dzieje się w tle może także po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach;
  12. Ekrany na komputerze to teraz dla uczniów klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, uczniom nie wolno odzywać się do siebie wulgarnie, wyśmiewać innych, obrażać;
  13. Głos na zajęciach uczniowie zabierają po kolei w sposób ustalony przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia lub przez Was – poprzez zgłoszenie się do odpowiedzi, czyli podniesienie ręki na czacie;
  14. Zajęcia online wymagają od uczniów skupienia. Uczniowie mają się koncentrować się na tym, co dzieje się na lekcji. W przypadku zakłócania zajęć np. głośnymi rozmowami, krzykami, śmiechem, nauczyciel będzie mógł wyciszyć klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym przez siebie uczniom;
  15. O czasie zakończenia lekcji decyduje nauczyciel. Może więc być, iż skończy się ona wcześniej. Oczywiście terminem nieprzekraczalnym jest 45 min. tak aby każdy uczeń miał przerwę przed następnymi zajęciami;
  16. Tak jak do tej pory prace domowe będą zadawane przez Librusa, zaś uczeń ma obowiązek odesłać je ze swojego konta (w zadaniach domowych). Przypominam, że Librus nie pozwala odsyłać prac uczniów z konta rodzica! W przypadku trudności z odesłaniem pracy należy się kontaktować z nauczycielem poprzez wiadomości na Librusie i ustalić z nim sposób odesłania pracy;
  17. Cały czas zachowujemy możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez Librusa;
  18. Koła zainteresowań, zajęcia wspomagające prowadzone online zaplanowane zostaną przez nauczycieli w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć klasy w wybranym dniu);
  19. W związku z zaangażowaniem nauczycieli w prowadzenie zajęć online oraz tym, że muszą wspierać też własne dzieci proszę liczyć się z tym, iż uczniowie mogą nie uzyskać natychmiastowej odpowiedzi na wysyłane do nauczycieli wiadomości;
  20. Jeżeli okaże się, że część uczniów ma problemy z logowaniem do spotkań z powodu „słabego” Internetu powstanie konieczność ograniczenia zajęć online. Nauczyciel nie będzie prowadził podwójnej lekcji tzn. dla uczniów online i tych, którzy mają trudności z powodu ograniczenia dostępu do Internetu.

 

WAŻNE!

Lekcji online nie wolno nagrywać, fotografować, robić PrintScreenów i upubliczniać. O zrobieniu zdjęcia czy PrintScreena udostępnionego uczniom ekranu decyduje nauczyciel.

Nagrywanie zajęć online prowadzonych przez nauczyciela jest możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy spotkania (nauczyciel i uczniowie) wyrażą na to zgodę, gdy sposób wykorzystania nagrania zostanie jasno określony i zaakceptowany przez uczestników lekcji.

Samo wyrażenie zgody na nagranie lekcji online nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej rozpowszechnianie np. w Internecie. Zgoda na nagranie lekcji online i jej rozpowszechnianie może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nagranie lekcji online (nawet tylko dźwiękowe) zostanie rozpowszechnione bez zgody nauczyciela, ucznia dojdzie do tzw. naruszenia prawa do wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Proszę pamiętać, że nagranie lekcji oznacza nagranie nauczyciela, ale i uczniów np. z różnymi niepełnosprawnościami, nie zawsze składnymi wypowiedziami, które mogą posłużyć ich ośmieszaniu. Rówieśnicy potrafią być okrutni a my nie jesteśmy w stanie zapanować nad ewentualnymi memami jakie mogą oni wyprodukować i umieścić w sieci. A w sieci nic nie ginie! Nie sądzę też, aby Państwo mieli ochotę na oglądanie czy słuchanie komentarzy innych rodziców na temat zachowań Waszych dzieci podczas lekcji czy też, warunków jakie są w Waszych domach.

Rodzic/opiekun prawny, który naruszył zakaz nagrywania, fotografowania lekcji online bądź nieuprawnionego wykorzystania materiałów z lekcji zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (art. 78 ust. 1 Ustawy o Prawie Autorskim). Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

Polska cyfrowa

 Gmina Rzgów już dwukrotnie w br. pozyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach tego Programu, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa nasza Gmina uzyskała 100 % dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach pierwszego projektu pn.”Zdalna Szkoła” otrzymaliśmy 13 laptopów zaś z drugiego pn. „Zdalna Szkoła+” – 8 laptopów. Dzięki temu szkoła mogła użyczyć pozyskany sprzęt naszym uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mieli warunków technicznych do kształcenia zdalnego.

Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkołę do celów edukacyjnych.

Skip to content