Przejdź do treści

Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Samorząd uczniowski:

Skład Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodnicząca: Natalia Piorun 

2. Zastępca przewodniczącej: Kinga Sykuła

3. Skarbnik: Amelia Skrobiszewska

  SZKOŁA – Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

Prawa i obowiązki uczniów

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii

(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

10) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;

11) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

12) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

14) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych

na terenie szkoły;

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się

w organizacjach działających na terenie szkoły

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy,

organizować imprezy klasowe i szkolne. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie imprez

jest niedozwolone.

3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię

psychologiczno – pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania

indywidualnego w domu.

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela, wychowawcy,

pedagoga szkolnego, samorządu szkolnego, samorządu oddziału, Rady Rodziców

zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i ugruntowania i poszerzenia

swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

5. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma

prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, w czasie wspólnie

uzgodnionym.

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach

lekcyjnych;

2) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać

z innymi uczniami w czasie zajęć, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez

nauczyciela – nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć

w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar;

3) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie, pomimo

spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której one się

odbywają;

4) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych – usprawiedliwienie

winien przedłożyć niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do

2 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności będą

uznawane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;

a) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego

oświadczenia o nieobecności ich dzieci na zajęciach – oświadczenie może być

podpisane przez jednego lub obojga rodziców lub poprzez e – dziennik;

b) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także

zaświadczenie lekarskie;

c) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica;

5) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich, uczestnicząc

w zajęciach pozalekcyjnych;

6) godnie reprezentować szkołę;

7) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

8) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów

oraz ich rodziców;

9) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;

10) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;

11) dbać o swój wygląd oraz nosić odpowiedni strój (niedopuszczalne jest malowanie paznokci i farbowanie włosów);

12) posiadać strój galowy;

a) strój galowy uczeń ma obowiązek nosić podczas uroczystości szkolnych, grupowych lub

indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez

okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada

pedagogiczna;

b) przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemna/czarna lub granatowa/

spódniczka lub spodnie i biała bluzka, dla chłopców – ciemne/ czarne lub granatowe/

spodnie i biała koszula;

13) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed

ich rozpoczęciem w czasie przerw;

14) przeciwstawiać się objawom brutalności;

15) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, innych środków

odurzających oraz napojów energetyzujący lub napojów energetycznych;

16) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;

17) uzupełniać braki wynikające z absencji;

18) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;

19) naprawić wyrządzone przez siebie szkody niematerialne.

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

3. Uczniom zabrania się używania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczeń na terenie szkoły nie może

korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia

elektroniczne powinny być wyłączone i schowane w szafce ucznia).

1) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innego

sprzętu elektronicznego tylko za uprzednią zgodą nauczyciela.

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne, które uczeń przyniesie

do szkoły (np. za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu).

3) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie

przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności

ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w uwagach w e_dzienniku.

4) Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni

o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem

prywatności uczniów i pracowników szkoły).

5) W przypadku, gdy sytuacja się powtórzy, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

6) W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden

stopień.

4. Postępowanie w przypadku naruszenia ust.8 określają procedury korzystania z telefonów

komórkowych i sprzętu elektronicznego.

5. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub

grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

6. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan

po skończonych zajęciach.

7. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać

z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

8. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.

9. Na terenie budynku szkolnego uczeń ma obowiązek nosić obuwie zmiennie, nie

zagrażające zdrowiu.

10. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotu.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Zródło: unicef.pl

Skip to content