Przejdź do treści

Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Egzamin Ósmoklasisty - WYNIKI

DZIEŃ EGZAMINU - informator

Poniższy dokument w formacie pdf: Dzien_egzaminu.pdf

1. W dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30.

2. Na teren szkoły albo do sali egzaminacyjnej mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający może przestać zakrywać usta i nos w momencie zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Ponownie musi zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) gdy wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie, zdający mogą się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, obserwator, egzaminator, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.

7. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

8. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

9. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) zdający

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

10. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Mogą natomiast wnieść butelkę z wodą, która podczas egzaminu powinna stać na podłodze przy stoliku, aby uniknąć sytuacji przypadkowego zalania arkusza egzaminacyjnego.

11. Wchodzeniem zdających do szkoły będzie kierował wybrany pracownik szkoły.

12. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk.

13. Płyny do dezynfekcji rąk umieszczone są w holu wejściowym szkoły, przed salą egzaminacyjną oraz przed izolatorium.

14. Po dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury, zdający kierują się do świetlicy szkolnej, gdzie w przeźroczystych workach foliowych (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania) będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy powinni zachowywać dystans społeczny oraz mieć zakryte usta i nos.

15. Po oddaniu rzeczy osobistych zdający zachowując bezpieczną odległość przechodzą do sal egzaminacyjnych.

16. Przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, umieszczona jest lista zdających (imię i nazwisko).

17. Wyznaczony pracownik szkoły będzie pilnował, aby przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu przed salą egzaminacyjną nie tworzyły się grupy zdających.

18. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby oraz długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) a w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

19. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować oraz rozdaje naklejki przygotowane przez OKE.

20. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

21. W sali egzaminacyjnej, w miejscu widocznym dla wszystkich zdających umieszczony jest zegar oraz tablica do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym z danego przedmiotu.

22. Przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielem zdających odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

23. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

24. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych /ścieralnych), a w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

25. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym również o kluczowych zasadach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa tj.:

a) obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,

b) o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających,

c) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

d) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),

e) zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

26. Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie egzaminu (godz.9.00) – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.

27. Po rozdaniu arkuszy, a przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

a) aby w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), wpisali swój kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz nalepili naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego,

b) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego.

28. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

29. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

30. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

31. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

a) w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

b) w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

c) w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

32. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

33. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

34. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

35. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

36. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego (zdający sygnalizuje chęć zadania pytania poprzez podniesienie ręki) przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

37. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

38. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

39. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem. Zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym . W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

40. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

41. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a) informuje zdających o zakończeniu pracy,

b) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

c) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

d) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

42. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.

43. Spakowane i opisane materiały (zgodne z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) zostają przekazane przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

44. Po zakończonym egzaminie zdający udają się do świetlicy po odbiór rzeczy osobistych i wychodzą ze szkoły. Odbywa się to pod kontrolą wyznaczonych pracowników szkoły celem zapewnienia właściwego dystansu społecznego.

45. Przed, podczas i po egzaminie pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz do noszenia rękawiczek.

46. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby unikać przeciągów.

47. Sala egzaminacyjna będzie wietrzona przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. Przy dobrej pogodzie i braku hałasu okna w sali będą stale uchylone.

48. Codziennie przed i po egzaminie dezynfekowane będą:

a) poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie,

b) ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej,

c) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego,

d) przybory piśmiennicze zapewnione przez szkołę tym zdającym, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin,

e) toalety.

49. Na terenie szkoły będzie wyznaczone izolatorium przeznaczone dla osób przejawiających niepokojące objawy choroby. W takiej sytuacji wdrożone będzie postępowanie zgodne z procedurami obowiązującymi w szkole.

50. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, do którego przystępują niepełnoletni zdający, Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

Skip to content