Przejdź do treści

Raz się jest młodym i trzeba być szczęśliwym, jeśli tylko można…

Kornel Makuszyński, Człowiek znaleziony w nocy

Egzamin Ósmoklasisty 2024

Informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty dostępne są również na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym. Państwa dzieci zostaną zapoznane z tymi informacjami przez wychowawców klas na zajęciach z wychowawcą.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZASADY OGÓLNE

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a) w terminie głównym w maju.
b) w terminie dodatkowym w czerwcu.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:

język polski
• matematykę
• język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
• drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
• trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

PRZEBIEG EGZAMINU

Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Na egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy zgodny z opisem w Statucie Szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

a) o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
b) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
c) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane uczniom przy losowaniu miejsc.

Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej oraz drugiej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:

a) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
b) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
c) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
d) uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

a) z języka polskiego – 120 minut (lub nie dłużej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

b) z matematyki – 100 minut (lub nie dłużej niż 150 minut, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

c) z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie dłużej niż 135 minut, w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku każdej części egzaminu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo na egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Poza wymienionymi przyborami zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest to godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zakończenia spraw organizacyjnych. Wówczas przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej);

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca;

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;

d) nie wypowiada uwag i komentarzy;

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie mają dodatkowe 5 minut, aby sprawdzić poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań).

Po upływie 5 minut uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy w szkole byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną i posiadają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:
a) przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku: – stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; – wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach; – zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. W takim przypadku przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia danemu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu

b) przez dyrektora OKE albo dyrektora CKE w przypadku: – stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia; – zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu; – zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;

– niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
a) wynik z języka polskiego
b) wynik z matematyki
c) wynik z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Skip to content